Vedtægter

VEDTÆGTER
for
Foreningen SPORTSCENTER HERNING
af 1/9 2000

§ 1

Foreningens navn er “Sportscenter Herning af 1/9 2000″.

Foreningens bestyrelse har ret til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens foreningsregister.

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at leje, videreudleje og forestå den daglige drift af multisportscentret på Holingknuden 3-5, som efter en udbygning omfatter ca. 16.000 m2.

Foreningen skal stedse sikre, at der løbende sker rengøring og vedligeholdelse af centret, ligesom sikring af centrets forsyning med lys og varme varetages af foreningen. Endvidere er det foreningens opgave at sikre bedst mulig udnyttelse af centrets faciliteter gennem udlejning i det omfang, disse ikke bruges af de faste brugerklubber.

Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra erhvervs- og selskabsstyrelsen kun meddeles selskaber m.v., såfremt disses vedtægter indeholder bestemmelser om, at

1) aktier, anparter eller andelsbeviser ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der femstiller eller engrosforhandler drikkevarer,
2) alle aktier eller andelsbeviser skal lyde på og noteres på navn,
3) overdragelse af aktier, anparter eller andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen.

Foreningens daglige drift finansieres af klubbernes huslejebetaling, forpagtningsafgift fra cafeteria, øvrig udlejning samt bloktilskud fra Herning Kommune.

§ 3

Som medlem af foreningen optages alle faste brugerklubber i centret samt MCH. messecenter Herning, I.R.K.H og Herning Kommune. Faste brugerklubber, er klubber, som har indgået fast lejekontrakt med foreningen om specifikke klublokaliteter

Alle medlemmer deltager i foreningens generalforsamling med hver op til 3 personer udpeget af brugerklubbens bestyrelse. Hver klub har 1 stemme.

Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

Foreningens medlemmer er kontingentfrie.

§ 4

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Foreningens bestyrelse sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen, heriblandt formanden. Foreningen kan meddele prokura til ekspedering af daglige forretninger.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Herning Kommune.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af mail til hvert medlem. Indkaldelsen sker med et varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Godkendelse af årsregnskab

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.      Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.      Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om medlemmer til bestyrelsen kan dog fremsættes under generalforsamlingen. De indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

Hvert medlem har én stemme

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Når formanden for bestyrelsen eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæringen om afholdelsen.

Indkaldelsen sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, der er fremsat begæring herom.

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Eet bestyrelsesmedlem udpeges af MCH messecenter Herning, eet bestyrelsesmedlem udpeges af I.R.K.H. og eet bestyrelsesmedlem udpeges af Herning Kommune.

De øvrige fire medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af MCH messecenter Herning, I.R.K.H, og Herning kommune sidder for 4 år ad gangen, svarende til den 4-årige valgperiode for kommunalbestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der på den årlige generalforsamling afgår 2 medlemmer. Første valgperiode vil således for 2 af bestyrelsesmedlemmerne kun omfatter en 1-årig periode. Disse to findes ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Ingen ansat i centret kan vælges til medlem af bestyrelsen.

Efter hvert års valg skal Herning Kommune skriftlig orienteres med angivelse af de valgtes navn og adresse. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens virke, og er ansvarlig over for Herning kommune for, at økonomi og drift sker i overensstemmelse med de af kommunen årligt godkendte planer.

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens fastansatte personale. Timelønnet personale ansættes og afskediges af centrets daglige administrative leder.

Centrets administrative leder deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som bestyrelsens sekretær på bestyrelsen. Centrets leder har ikke stemmeret.

Centrets fastansatte personale kan, af sin midte, udpege en person til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen kan beslutte at holde møde uden deltagelse af ansatte.

Bestyrelsen afholder møde så ofte, det er nødvendigt for at kunne udøve foreningens opgaver. Møder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fordrer det, dog mindst 4 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftlig med 8 dages varsel. Møder, fordret af bestyrelsesmedlemmer, skal af formanden indkaldes senest 8 dage efter at begæring er fremsat til formanden. Et ekstraordinært møde indkaldes med et varsel, som ved ordinære møder.

Bestyrelsen fører en protokol over de drøftelser og beslutninger, som træffes på bestyrelsesmøderne. Senest 8 dage efter et bestyrelsesmøde udsendes protokol til bestyrelsens medlemmer. Protokollen underskrives ved næste møde af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår omfatter dog perioden 1/9 2000 til 31/12 2001.

Regnskabet består af driftsregnskab og status samt bestyrelsens årsberetning.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der i sin rapportering skal udtale sig om, hvorvidt kommunens støttemidler er anvendt efter formålet. Om nyvalg af revisor skal Herning Kommune straks skriftligt orienteres.

Det reviderede årsregnskab med revisionsprotokollat indsendes til Herning kommune til godkendelse senest en uge efter foreningens ordinære generalforsamling.

Foreningens bestyrelse og revisor kan afkræves alle ønskede oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske situation og støttemidlernes anvendelse.

§ 9

Ændringer af nærværende vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Ændring af vedtægterne kræver beslutning af  2/3-del af de fremmødte medlemmer.

Opløsning af foreningen kræver beslutning af 2/3-del af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.

Ændring af vedtægterne eller beslutning om nedlæggelse af foreningen skal forelægges Herning Kommune til godkendelse for at være gyldig.

§ 10

Ved foreningens opløsning skal eventuel formue anvendes til idrætslige formål efter indstilling fra generalforsamlingen. Indstillingen skal godkendes af Herning Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. september 2000.

 

Kurt Ravn                            Peter Davis                             Ole Juhl                                Hugo Kold

 

Claus Bo Andreasen                      Michael Gade                      Peter Buch